تخفیفات ویژه

 

نام طرحعروس 

این طرح با قیمت 200 هزار تومان ارائه شده است. نخفیف ویژه این هفته شامل این طرح شده است.

قیمت جهت ارائه در تایم تخفیف : فقط 150 هزار تومان.

 

نام طرحشب نقره ای  

این طرح با قیمت 200 هزار تومان ارائه شده است. نخفیف ویژه این هفته شامل این طرح شده است.

قیمت جهت ارائه در تایم تخفیف : فقط 150 هزار تومان

 

 

نام طرحشورت تک مدل شماره 1 

این طرح با زنحیر درجه یک و کاملا رنگ ثابت قیمت 120 هزار تومان  ارائه شده است. نخفیف ویژه این هفته شامل این طرح شده است.

قیمت جهت ارائه در تایم تخفیف : فقط 100 هزار تومان.